Επιθέσεις μέσω banking malwares

Τ
α banking malwares είναι κατηγορία κακόβουλου λογισμικού που σκοπεύουν στην κλοπή κωδικών ή την εγκατάσταση προγραμμάτων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη.
Στην Ελλάδα (σύμφωνα με την Kaspersky) απότελεί μια πολύ διαδεδομένη κατηγορία επιθέσεων.