Ανάκτηση δεδομένων από RAID-5

Τ
ο RAID-5 προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης των δεδομένων και ανοχή σε περίπτωση καταστροφής ενός δίσκου. Αν ωστόσο προκληθεί πρόβλημα σε 2 ή παραπάνω δίσκους η λειτουργία διακόπτεται.
Στα γραφεία της εταιρίας μας έφτασε RAID-5 αποτελούμενο από 8 δίσκους, το οποίο περιείχε την βάση δεδομένων του συστήματος SAP μεγάλης εταιρίας. Οι περισσότεροι δίσκοι είχαν πλήθος από bad sectors και το rebuilding που είχε δοκιμαστεί προκάλεσε αλλαγή στη δομή του RAID.
Η Datamind ύστερα από επίπονες προσπάθειες, ανέκτησε την αρχική δομή και παρέδωσε τα αρχεία σε πλήρη λειτουργική μορφή.